backgroundImage

Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky obchodu www.svitani.info 

Prodávajícím dle těchto všeobecných obchodních podmínek je: 
SVÍTÁNÍ plus, s.r.o. 
Hrubínova 1457, 500 02 Hradec Králové 2  
IČ 25946285, DIČ CZ25946285 
OR C 16678, Krajský soud v Hradci Králové 
e-mail: svitani.3@centrum.cz


I. Základní ustanovení 

Těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí kupní smlouvy na dodávky knih (dále jen „zboží“) uzavřené prostřednictvím nákupního portálu www.svitani.info mezi prodávajícím a kupujícím (dále společně jen „strany“). Otázky výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“), a dalšími použitelnými předpisy právního řádu ČR. Dle § 89a zákona č.99/1963 Sb., občanského soudního řádu se pro spory mezi podnikateli v obchodních věcech sjednává místní příslušnost soudu prodávajícího, nestanoví-li procesní předpisy příslušnost výlučnou. 
  

II. Objednávky, komunikace

Prodávající přijímá objednávky zboží prostřednictvím objednávkového formuláře na portálu www.svitani.info, který kupující elektronicky vyplní a odešle jako návrh na uzavření kupní smlouvy. 
Náklady na komunikaci na dálku si ponesou prodávající i kupující samostatně. 
Komunikace navazující na objednávku bude probíhat především elektronickou poštou. 
Objednávka více než 5 výtisků 1 knižního titulu během 2 kalendářních měsíců je podmíněna uzavřením předchozí písemné dohody stran, jinak objednávka postrádá právní účinnost.
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku částečně či zcela v případě vyčerpání skladových zásob objednaného titulu. Jestliže kupující již uhradil kupní cenu, bude mu zaplacená částka bezodkladně vrácena. Prodávající má právo objednávku odmítnout také v případě, že kupující uvede chybné nebo neúplné kontaktní údaje. 


III. Kupní cena, poplatky za dodání

Jednotková cena jednotlivých knižních titulů je na www.svitani.info uváděna včetně DPH.  
K ceně knih se připočítává poplatek za dodání –  poštovné. U zásilek typu psaní (do hmotnosti 2 kg) České pošty, s.p. doručovaných do České republiky, činí 100 Kč. V ostatních případech jeho výše bude určena dopravcem, nebo se určí písemnou dohodou.
Prodávající neúčtuje balné.

IV. Způsob platby

U zboží s místem dodání v tuzemsku si může kupující s prodávajícím dohodnout následující způsoby platby: 
a) na bankovní účet prodávajícího, a to buď předem, přičemž kupující je povinen označit platbu variabilním symbolem shodným s číslem objednávky oznámeným ze strany prodávajícího po obdržení objednávky a v poznámce k platbě uvést název své firmy (u firem) nebo jméno (u ostatních subjektů) – zboží bude po přijetí platby odesláno doporučeně bez dobírky, nebo, a to u stálých spolehlivě platících zákazníků, po dodání zboží na základě faktury – daňového dokladu,   
b) dobírku, kdy platbu v hotovosti inkasuje od kupujícího dopravce, zpravidla Česká pošta, s.p., 
c) při osobním odběru zboží v Hradci Králové platbu v hotovosti u prodávajícího. 
Při dodání zboží na Slovensko a ev. do dalších států kupující zaplatí zboží a poplatek za dodání zboží předem; u stálých spolehlivě platících zákazníků lze dohodnout platbu po dodání zboží na základě faktury – daňového dokladu. Kupující nese na svůj výlučný náklad případné bankovní poplatky.
Odlišné způsoby platby lze dohodnout jednotlivě. 
Zasílané zboží bude zabaleno způsobem obvyklým vzhledem ke způsobu přepravy tak, aby bylo chráněno před poškozením.

V. Odstoupení od smlouvy 

Kupující, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodů a bez storno poplatku; ale nemůže odstoupit od smluv na dodávku zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, a na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího; může využít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. 
Prodávající mu pak vrátí zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení spolu s částkou, kterou kupující uhradil za dopravu zboží od prodávajícího ke kupujícímu; jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, obdrží od prodávajícího nazpět jen náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Kupující si výlučně ponese náklady na vrácení zboží. 
Nárok kupujícího, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, na vrácení kupní ceny a nákladů nevznikne dříve, než je zboží doručeno či prokazatelně odesláno zpět prodávajícímu. 
Jestliže kupující, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, zboží již převzal, je povinen je při odstoupení od smlouvy zaslat bez dobírky zpět na adresu odesílatele uvedenou na obalu zásilky; vrácení plné kupní ceny je podmíněno tím, že kupující vrátí zboží v originálním obalu, nepoškozené a kompletní, tj. včetně příslušenství a všech přiložených dokumentů – v opačném případě nahradí kupující náklady související s uvedením zboží do původního stavu a škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody se provede započtením, kdy vracená kupní cena bude o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena. 

Kupující, který kupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, může před odesláním zboží odstoupit od potvrzené objednávky pouze se zaplacením storno poplatku stanoveného prodávajícím; výše storno poplatku může činit až 10 % z celkové ceny objednaného zboží, nejvýše však 1.000,- Kč.
 
Jestliže kterýkoliv kupující, bez ohledu na to, zda kupuje nebo nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nepřevezme od dopravce zboží, aniž by měl pro to zákonný důvod přičitatelný prodávajícímu, může prodávající od kupní smlouvy nebo objednávky odstoupit a kupující má povinnost prodávajícímu uhradit  
a)     100,- Kč u zásilek typu psaní České pošty, s.p. (a to na náhradu nákladů, např. na poštovné a administrativní úkony) 
b)    skutečné náklady zaplacené prodávajícím České poště, s.p. nebo jinému dopravci u zásilek ostatních 
    
Kterákoli ze stran může nadto odstoupit od smlouvy v případech zákonem stanovených, zejména v případě významnějšího prodlení druhé strany s plněním. 


VI. Dodání zboží 

Zboží se považuje za dodané okamžikem, kdy je převzato kupujícím, osobou k tomu zmocněnou kupujícím nebo předáno k prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího na základě dohody o zaslání zboží kupujícímu. 
Dojde-li ke zmaření snahy o doručení zásilky dodávané poštou na adresu sdělenou kupujícím, je kupující povinen si nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne, kdy prodávajícímu zaslal objednávku, vyzvednout zboží na své dodací poště, případně dát kupujícímu ihned e-mailem na vědomí, že zásilka na poště uložena není. 
V souladu se zákonem se sjednává výhrada vlastnictví, podle níž prodávající zůstává vlastníkem zboží až do úplného zaplacení kupní ceny a poplatků za dodání. 
Knižní tituly, u nichž je na www.svitani.info uvedeno, že jsou skladem,
a)    odešle prodávající kupujícímu zpravidla do 5 pracovních dní od obdržení objednávky (to při objednávce zboží na dobírku), nebo od připsání platby kupujícího na účet prodávajícího (to při objednávce bez dobírky),
b)    umožní vyzvednout ve skladě v Hradci Králové, Havlíčkově Brodě nebo Brně.
Prodávající si vyhrazuje, že během závodní dovolené nebo rozsáhlejšího onemocnění expedičních pracovníků se doba odeslání zboží označená výše může prodloužit až o 14 pracovních dní.  

VII. Vady zboží 

Kupující je povinen ihned po převzetí zásilky překontrolovat stav zboží a jeho soulad s přiloženou fakturou a/nebo dodacím listem. Zjevně vadnou zásilku nesmí převzít, nýbrž je povinen převzetí odmítnout a projednat tuto skutečnost s dopravcem, včetně sepsání protokolu. Na pozdější reklamace zjevných vad nebude brán zřetel. Neúplnost nebo poškození zásilky je kupující povinen bezodkladně oznámit e-mailem prodávajícímu. V případě zjevně poškozené zásilky sepíše kupující s dopravcem škodní protokol, který musí do 24 hodin od převzetí nebo odmítnutého doručení zásilky odeslat poštou nebo e-mailem na adresu dodávající/prodávající firmy. 
V případě, že se dodatečně projeví vada zboží, kterou kupující nemohl zjistit při převzetí, je povinen tuto vadu bezodkladně písemně reklamovat u prodávajícího. Reklamace musí obsahovat číslo faktury, datum dodávky, označení zboží (název knihy), reklamované množství a výstižný popis vady včetně místa, kde se na zboží vyskytla. Při reklamaci e-mailem přiloží kupující též fotografii reklamované vady. Pokud kupující reklamované zboží vrací prodávajícímu, musí ke zboží přiložit i originální doklady. Až do úplného vyřízení reklamace musí kupující uložit zboží tak, aby nemohlo dojít ke zhoršení jeho kvality. 
  
VIII. Zvláštní ustanovení o komisním prodeji dle § 2455 a násl. občanského zákoníku

a) Komisní prodej spočívá v poskytnutí zboží (knih) ze strany komitenta k převzetí komisionářem, který bude převzaté knihy v souvislosti se svojí obchodní činností vhodně skladovat ve svých prostorech, zařazovat do svého sortimentu, vhodnými prostředky nabízet k prodeji a prodávat zákazníkům.
b) Za prodej knih náleží komisionáři odměna ve výši 30 % z doporučené prodejní ceny prodaných knih. Jiná odměna než za prodané knihy komisionáři nenáleží, stejně tak nevznikne komisionáři žádný zvláštní nárok na náhradu nákladů (§ 2469 OZ). Odměna bude komisionáři poskytnuta tak, že si ji komisionář ponechá z prodejní ceny.
c) Vyúčtování tržeb a odměny bude komisionář provádět čtvrtletními výkazy prodeje zboží, které bude zasílat e-mailem na elektronickou adresu komitenta vždy do 3 pracovních dnů 1. měsíce následujícího kalendářního čtvrtletí. Součástí výkazu bude přehled všech titulů zboží vyskladněného k prodeji. Na podkladě obdrženého výkazu vystaví komitent fakturu, leda by měl k výkazu výhrady; pro případ takových nesrovnalostí se smluvní strany zavazují vykonat vše potřebné k jejich odstranění. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a je splatná 15. dnem ode dne jejího odeslání.
d) V případě, že komisionář opakovaně nesplní některou z povinností dle bodu c) ve lhůtě tam stanovené, je komitent oprávněn vyfakturovat všechno zboží dodané komisionáři a dosud nefakturované. Komisionářská smlouva se tím v příslušném rozsahu bez dalšího změní na smlouvu kupní.
e) Komisionář je povinen po převzetí každé dodávky knih prověřit zboží co do vad a úplnosti; v případě závad zašle komitentovi neprodleně e-mailem reklamaci.
f) Knihy převzaté od komitenta je komisionář povinen skladovat s odbornou péčí a řádně opatrovat tak, aby na zboží nevznikla škoda. Při vzniku škody na zboží, které bude komisionář komitentovi vracet, je komisionář povinen nahradit komitentovi tuto škodu nejméně v rozsahu 25 % z doporučené prodejní ceny poškozených knih.
g) Komitent je kdykoli oprávněn k fyzické prohlídce a kontrole zboží dodaného komisionáři. Na vyžádání komitenta je komisionář povinen vrátit mu do 30 dnů všechno nevyfakturované zboží nebo jeho určenou část. 
h) Zboží bude komisionáři dodáváno zejména poštovními zásilkami, případně jiným způsobem dohodnutým mezi smluvními stranami. Při dodání zboží komitent doručí s dodávkou též dodací list. Zároveň zašle komitent dodací list e-mailem na sdělenou elektronickou adresu komisionáře, který do 3 pracovních dnů po doručení zásilky potvrdí převzetí zboží e-mailem na elektronickou adresu komitenta.
Komisní prodej je možný pouze ve zcela výjimečných, předem písemně dojednaných případech.

IX. Závěrečná ustanovení, formulář odstoupení od smlouvy
 

Formulář odstoupení od smlouvy 

Kupující vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které prodávajícímu poskytne v souvislosti s plněním kupní smlouvy. Poskytnuté osobní údaje nebudou zveřejněny a mohou být zpřístupněny třetí osobě jen v souvislosti s dodáním zboží či platebním stykem. 
Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů věcně příslušným pro daný typ zboží (§ 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele) je 


  
Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 
IČ 00020869, web www.coi.cz 
Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2016.

 

 

 

X
Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).